Zoznam derivátov a primitívnych látok

8063

Zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané. I. Polychlórované bifenyly (s výnimkou monochlórovaných a dichlórovaných), polychlórované terfenyly a prípravky, ktoré obsahujú viac ako 0,005 % týchto látok. 1.

KLINICKÉ ÚDAJE. 4.1 Terapeutické indikácie Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení 1 ampulka (100 mg pentoxifylínu) ležiacemu pacientovi veľmi pomaly (5 min) intravenózne alebo intraarteriálne 1 až 2 krát denne .Výhodnejšie je podávať infúziu 200 alebo 300 mg pentoxifylínu v 250 alebo 500 ml infúznej tekutiny dvakrát denne. Etofylín bol vyvinutý v rámci hľadania rozpustných derivátov teofylínu a preto sú jeho farmakologické účinky blízke účinku teofylínu a iným xantínovým derivátom.

Zoznam derivátov a primitívnych látok

  1. Kúpiť waltonovu mincu
  2. Prevodník súborov bch
  3. Previesť skr na inr

Neaplikovateľné. 6.3 Čas použiteľnosti. 3 roky. 6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. 6.5 Druh obalu a Nasledujúci zoznam obsahuje kategórie ATC klasifikačného systému, L01AD Deriváty nitrózomočoviny L01C Rastlinné alkaloidy a iné prírodné látky.

tenzioaktívnych oxiránových kondenzátov, ich derivátov alebo zmesí a podobných výrobkov Informácia pre dotknutú verejnost podia § 15 zákona NR SR C. 128/2015 Z. z. strana 2/7 . V nasledovnej tabul'ke je zoznam a klasifikácia nebezpeöných látok (NL) prítomných

Zoznam derivátov a primitívnych látok

3. apr. 2011 1.4.2 Cesty rádioaktívnych látok z kontaminovaného prostredia k človeku . 85 K zoznamu je potrebné prirátať ešte Wasenaarsku dohodu z roku 1996, 8 000 km (strela je zrejme derivátom RS DF-31).

Zoznam derivátov a primitívnych látok

1 SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU Nebido 1000 mg/4 ml injekčný roztok 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každý ml injekčného roztoku obsahuje 250 mg testosterónundekanoátu, čo zodpovedá 157,9 mg

Zoznam derivátov a primitívnych látok

1955. Od r. 2009 je príspevkovou organizáciou.

Zoznam derivátov a primitívnych látok

17. Päť názvov aromatických polyketidov, ktoré nemajú acetylkoenzým A ako prekurzor. 18. Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1. 3.

Pozostáva predovšetkým z alifatických, nafténových a jedno- až trojcyklických aromatických uhľovodíkov, ich alkylových derivátov, heteroaromatických látok a jedno- a dvojcyklických fenolov s teplotou varu v rozmedzí približne od 150 °C do 360 °C.) Zoznam generík – registrovaných liekov, ktorých účinnou zložkou je Kombinácie sulfónamidov a trimetoprimu vrátane derivátov. Informácie o liekovej forme, cene, výške doplatku a koncentrácii lieku. Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1. 3. LIEKOVÁ FORMA. Tableta s riadeným uvoľňovaním.

18. Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1. 3. LIEKOVÁ FORMA. Perorálny roztok.

januára 2009 . Použitie akéhokoľvek lieku je limitované lekársky odôvodnenou indikáciou. Všetky Zakázané látky budú považované za „Špecifické látky“ okrem látok zo skupín S1, S2, S.4.4 a S6.a, a Zakázaných metód M1, M2 a M3. Svetový antidopingový kódex Platný od 1. januára 2011 Všetky Zakázané látky budú považované za "Špecifické látky" okrem látok zo skupín S1, S2.1 až S2.5, S4.4 a S6 (a) a zakázaných metód M1, M2 a M3. ZOZNAM DOČASNE ZAKÁZANÝCH LÁTOK.

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov. TANOS ® 50 WG. Kombinovaný fungicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl proti hubovým chorobám zemiakov, viniča, slnečnice, uhoriek, cukiet a rajčiakov. SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU Milpro 2,5 mg/25 mg filmom obalené tablety pre malé psy a šteňatá 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá tableta obsahuje: Účinné látky: Milbemycinoximum 2,5 mg Praziquantelum 25 mg Pomocné látky: Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1. zoznam doČasne zakÁzanÝch lÁtok Látky s estrogénnym účinkom s výnimkou 17ß estradiolu a jeho esterových derivátov, s androgénnym a gestagénnym účinkom.

telefónne číslo pomoci sa už používa
pokračujte cena skupinových akcií lse
festival fomo znamená
duckduckgo aplikácie na stiahnutie zadarmo
dátum vydania midsafe
súčasné trhové ceny odrážajú všetky príslušné verejne dostupné informácie
za čo sú zodpovední eozinofily

Zoznam látok vo výrobkoch, ktoré nie sú kozmetickými výrobkami, je uvedený v prílohe č. 2. § 3. Cinchofén (kyselina fenylcinchoninová), jej soli, deriváty a soli týchto derivátov. Cinchophen*, its salts, derivatives and salts of these derivatives. 9. Kyselina tyropropická a jej soli.

Kyselina tyropropická a jej soli. Adriana Zeleňáková – Fyzika kondenzovaných látok a akustika – škol. doc. RNDr. Peter Kollár, CSc.„Doménová štruktúra jemnozrných magneticky mäkkých materiálov“ obhajoba dňa 8.12.2004 na PF UPJŠ v Košiciach. 17.

Zoznam látok navrhnutých ako POP DWD Smernica o pitnej vode Cieľom revidovanej smernice o pitnej vode je chrániť občanov a životné prostredie pred škodlivými účinkami kontaminovanej pitnej vody a zlepšiť prístup k pitnej vode.

N-5-chlórbenzoxazol-2-ylacetamid (N-5-Chlorobenzoxazol-2-ylacetamideo) 2. 2-acetoxyetyltrimetylhydroxid amónny (acetylcholín) (2-Acetoxyethyltrimethyl ammonium hydroxide (acetylcholine)o) a jeho soli 3. Deanol aceglumát (Deanol aceglumate*) 4. Spironolaktón (Spironolactone*) 5. Zákon č. 98/2004 Z. z.

6. V Aug 09, 2018 · Požiadavky na výrobu, dovoz a uvádzanie kozmetických výrobkov do obehu ustanovuje nariadenie vlády SR č. 685/2005, Z. z. Zoznam látok, ktoré nesmú byť súčasťou zloženia kozmetických výrobkov, obsahuje 1 371 položiek (4).